Imprint
Terms and conditions
Return policy

New!


Find us on Facebook
# 9904 Atragon (Kaitei gunkan)
48.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Complete German Lobby Card Set (12 Cards) approx 9,5 x 11,9" - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1956 Atragon (Kaitei gunkan)
7.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1951 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1953 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1954 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: very good k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1955 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: very good k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1957 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1958 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1952 Atragon (Kaitei gunkan)
5.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: very good k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 7039 Destroy All Monsters (Kaijū sōshingeki)
11.00 US$
Destroy All Monsters (Kaijū sōshingeki)
Japan 1968 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Destroy All Monsters (Kaijū sōshingeki)

# 9912 Destroy All Monsters (Kaijū sōshingeki)
Sold!
Destroy All Monsters (Kaijū sōshingeki)
Japan 1968 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

German Lobby Cards - Condition: excellent k.a.
Destroy All Monsters (Kaijū sōshingeki)

# 1713 Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijū Baragon)
14.00 US$
Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijū Baragon)
Japan 1965 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Nick Adams, Kumi Mizuno, Yoshio Tsuchiya, Koji Furuhata

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijū Baragon)

# 9911 Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
48.00 US$
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Director: Noriaki Yuasa
with: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Complete German Lobby Card Set (12 Cards) approx 9,5 x 11,9" - Condition: near mint k.a.
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 8097 Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
24.00 US$
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Director: Noriaki Yuasa
with: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 8098 Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)
42.00 US$
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)
Japan / USA 1967 - Director: Haruyasu Noguchi
with: Tamio Kawaji, Yōko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)

# 1563 Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)
Sold!
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)
Japan / USA 1967 - Director: Haruyasu Noguchi
with: Tamio Kawaji, Yōko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

German Lobby Card approx. 8,3 x 11,7 inch - Condition: very good k.a.
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)

# 1599 Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)
Sold!
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)
Japan / USA 1967 - Director: Haruyasu Noguchi
with: Tamio Kawaji, Yōko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: very good folded
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojū Gappa)

# 12289 Godzilla (Godzilla)
18.00 US$
Godzilla (Godzilla)
USA 1998 - Director: Roland Emmerich
with: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, Harry Shearer, Arabella Field, Vicki Lewis, Doug Savant, Malcolm

German Press Book, approx 8,3" x 11,8" - Condition: excellent k.a.
Godzilla (Godzilla)

# 9908 Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
48.00 US$
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Director: Jun Fukuda
with: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

German Lobby Cards - Condition: excellent k.a.
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)

# 11003 Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
29.00 US$
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Director: Jun Fukuda
with: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)

# 11004 Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
14.00 US$
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Director: Jun Fukuda
with: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

German Presskit ca. 8,4" x 12" - Condition: excellent k.a.
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)

# 9906 Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
72.00 US$
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Director: Jun Fukuda
with: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Complete German Lobby Card Set (20 LC) approx 9,5" x 11,8" - Condition: near mint k.a.
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 1712 Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
30.00 US$
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Director: Jun Fukuda
with: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 9907 Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)
54.00 US$
Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)
Japan 1974 - Director: Jun Fukuda
with: Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Akihiko Hirata, Hiroshi Koizumi, Reiko Tajima, Hiromi Matsushita, Masao Imafuku, Beru-Bera Lin, Shin Kishida, Torii

Complete German Lobby Card Set (16 Cards) app. 9,5" x 11,9" - Condition: near mint k.a.
Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)

# 8108 Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)
30.00 US$
Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)
Japan 1974 - Director: Jun Fukuda
with: Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Akihiko Hirata, Hiroshi Koizumi, Reiko Tajima, Hiromi Matsushita, Masao Imafuku, Beru-Bera Lin, Shin Kishida, Torii

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)

# 9910 Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
48.00 US$
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
Japan 1973 - Director: Jun Fukuda
with: Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka Hayashi, Robert Dunham, Kotaro Tomita, Kenpachirō Satsuma, Tsugitoshi Komada, Hideto Odachi, Shinji Takagi,

German Lobby Cards - Condition: near mint k.a.
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)

# 8104 Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
18.00 US$
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
Japan 1973 - Director: Jun Fukuda
with: Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka Hayashi, Robert Dunham, Kotaro Tomita, Kenpachirō Satsuma, Tsugitoshi Komada, Hideto Odachi, Shinji Takagi,

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: very good folded
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)

# 8095 Godzilla vs. the Smog Monster (Gojira tai Hedorā)
10.00 US$
Godzilla vs. the Smog Monster (Gojira tai Hedorā)
Japan 1971 - Director: Yoshimitsu Banno
with: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: very good folded
Godzilla vs. the Smog Monster (Gojira tai Hedorā)

# 1717 Godzilla vs. the Thing (Mosura tai Gojira)
Sold!
Godzilla vs. the Thing (Mosura tai Gojira)
Japan 1964 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Akira Takarada

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Godzilla vs. the Thing (Mosura tai Gojira)

# 2268 King Kong Escapes (Kingu Kongu no gyakushū)
48.00 US$
King Kong Escapes (Kingu Kongu no gyakushū)
Japan / USA 1967 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Rhodes Reason, Mie Hama, Linda Miller, Akira Takarada, Hideyo Amamoto, Shōichi Hirose Andrew Hughes, Tōru Ibuki, Nadao Kirino, Susumu Kurobe, Nakajima

Complete German Lobby Card Set (12 Cards) - Condition: excellent k.a.
King Kong Escapes (Kingu Kongu no gyakushū)

# 8107 King Kong Escapes (Kingu Kongu no gyakushū)
22.00 US$
King Kong Escapes (Kingu Kongu no gyakushū)
Japan / USA 1967 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Rhodes Reason, Mie Hama, Linda Miller, Akira Takarada, Hideyo Amamoto, Shōichi Hirose Andrew Hughes, Tōru Ibuki, Nadao Kirino, Susumu Kurobe, Nakajima

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
King Kong Escapes (Kingu Kongu no gyakushū)

# 13130 Legend of the Dinosaurs, The (Kyoryu: Kaicho no densetsu)
12.00 US$
Legend of the Dinosaurs, The (Kyoryu: Kaicho no densetsu)
Japan 1977 - Director: Junji Kurata
with: Tsunehiko Watase, Nobiko Sawa, Shotako Hayashi, Tomoko Kiyoshima, Fuyukichi Maki, David Freedman, Maureen Peacock, Catherine Laub, Hiroshi Nawa, Ginji

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Legend of the Dinosaurs, The (Kyoryu: Kaicho no densetsu)

# 13094 Mighty Peking Man, The (Sing Sing Wong)
22.00 US$
Mighty Peking Man, The (Sing Sing Wong)
Hong Kong 1977 - Director: Ho Meng-Hua
with: Evelyne Kraft, Danny Lee, Ku Feng, Lin Wei-Tu, Wu Hang-Sheng, Steve Nicholson, Hsiao Yao, Chen Ping, Norman Chu, Siu-Keung, Theodore Thomas, Corey Yue

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Mighty Peking Man, The (Sing Sing Wong)

# 9905 Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
48.00 US$
Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Director: Jun Fukuda
with: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirō Maruyama, Seishirō Kuno, Yasuhiko Saijō, Kurobe

Complete German Lobby Card Set (12 Cards) approx 9,5 x 11,9" - Condition: near mint k.a.
Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)

# 1711 Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
22.00 US$
Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Director: Jun Fukuda
with: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirō Maruyama, Seishirō Kuno, Yasuhiko Saijō, Kurobe

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)

# 8096 Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Sold!
Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Director: Jun Fukuda
with: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirō Maruyama, Seishirō Kuno, Yasuhiko Saijō, Kurobe

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Son of Godzilla (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)

# 1714 War of the Gargantuas, The (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
12.00 US$
War of the Gargantuas, The (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Director: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
with: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
War of the Gargantuas, The (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)

# 8105 War of the Monsters (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)
30.00 US$
War of the Monsters (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)
Japan 1966 - Director: Shigeo Tanaka
with: Kojiro Hongo, Kyoko Enami, Akira Nazuki, Koji Fujiyama, Yoshihiro Hamaguchi, Yūzō Hayakawa, Ichiro Sugai, Akira Natsuki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
War of the Monsters (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)

# 10870 War of the Monsters (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)
Sold!
War of the Monsters (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)
Japan 1966 - Director: Shigeo Tanaka
with: Kojiro Hongo, Kyoko Enami, Akira Nazuki, Koji Fujiyama, Yoshihiro Hamaguchi, Yūzō Hayakawa, Ichiro Sugai, Akira Natsuki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
War of the Monsters (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)

# 8100 X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
24.00 US$
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Director: Kazui Nihonmatsu
with: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)

# 1945 X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
6.00 US$
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Director: Kazui Nihonmatsu
with: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: very good k.a.
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)

# 1946 X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
6.00 US$
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Director: Kazui Nihonmatsu
with: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: very good k.a.
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)

# 1950 X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
6.00 US$
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Director: Kazui Nihonmatsu
with: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)

# 9909 X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
Sold!
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Director: Kazui Nihonmatsu
with: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

German Lobby Cards - Condition: near mint k.a.
X from Outer Space, The (Uchu daikaijū Girara)

Items found: 44 Showing: 1 - 44
1